7 Nov 2010

Download Do'a Asmaul Husna Basa Sunda

Do'a - Do'a Asmaul Husna
1. Bismillahirrohmatiladina
Ku nyebat jeuneungan Dzat Alloh anu kagungan rohmat pikeun sakabeh mahluk
manusa jeung jin.

2. Bismillahissami’il alimi minasyaitonirojim.
Ku nyebat jeuneungan nyaeta Alloh sifat Dzat Alloh anu ngadangu tur anu uninga,
minasyaitonirojim = tina pirang-pirang pangodana anu di leumparkeun.

3. Bismillahi wabillahi minallohi wa‘alallohi
Ku nyebat ku rohmat kagungan Alloh, Dewasa kurohmat kagungan Alloh, sakabeh
perkara ti Anjeuna di balikan deui Ka Anjeuna.

4. Subhanallohi walhamdulillahi wala ilaha ilalloh wallahuakbar.
Sifat kabersihan eta kagungan Dzat Alloh sareng sakabeh puji eta teuteup
kagungan Dzat Alloh hanteu aya pangeran anu wajib di ibadahan kusabeunerna
anging Dzat Alloh.

5. Bismillahis syafi
Ku nyebut jeuneungan nyaeta Alloh jeuneungan nana sifat dzat Alloh anu kagungan
pertulungan.

6. Bismillahi kafi
Ku nyebut jeuneungan nyaeta Alloh, jeuneungan sifat Dzat anu kagungan anu
nyukupan.

7. Bismillahi mu’afi
Ku nyebut jeuneungan nyaeta Alloh jeuneungan nana sifat Dzat Alloh anu kagungan
pangampuran

8. Bismillahilladi layadurru ma’as mihi saeun fil ardi walafisama’I wahuwassamiul
alim.
Ku nyebat jeuneungan nyaeta Alloh, sifat Dzat Alloh eta anu hanteu bias
ngamadorotkeun sakabeh perkara dibumi jeung di langit kana jeuneungan Anjeuna

9. Wahuwa wassamiul’alim
Ari Anjeuna eta anu ngadangu tur anu ningali.

10. Alif Lam mim Dalikal kitabu la roeba fihi hudanllimutaqin.
Iye kitab anu ulah di mangmangan dina eusina eta kitab anu jadi pituduh pikeun
jalma-jalma anu taqwa.

11. Alladina yu’minuna bilgoebi wayqimunas solata wamimma rojaknahum yunfikun
walladina yauminuna bima ungjila ilaeka wama ungjila mingkoblia wabil’ahiri hum
yukinun
Jeung jalma-jalma anu iman kana kitabna jeung maranehan nana anu airman kana
naon anu geus diturunkeun ka anjeun Muhammad jeung kana naon-naon anu geus
diturunkeun ka nabi-nabi samemehna jeung kana ka ayaan aherat maranehan nana
Ula’ika ala hudan mirrobihim wa’ulaika humulmuflihun.
Eta maranehan nana aya dina pituduh pangeran nana maranehan nana pisan anu
baragja kabeh.

12. bismillahi sami’iladi laesa kamislihi saeun.
Ku nyebut jeuneungan Dzat nyaeta Alloh jeuneungan nana anu kagungan anu hanteu
aya contona sakabeh perkara, wahuwasami’ul alim = ari Anjeuna eta anu ningali
tur anu uninga

13. Bismillahi khoerol asma’i
Ku nyebut jeuneungan Dzat Alloh jeuneungan Sifat Dzat Alloh eta anu leuwih alus
jeuneungan nana.

14. Bismillahi robbil ardi wassama’i
Ku nyebut jeuneungan Dzat Alloh jeuneungan nana sifat Dzat Alloh pangurus bumi
jeung langit.

15. Bismillahil ladi laya durru ma’as mihi da’un.
Ku nyebut jeuneungan Dzat Alloh jeuneungan nana sifat Dzat eta anu hanteu kena
ku madorot sarta jeuneungan Anjeuna.

16. Bismillahi iktahotu wa ‘alallahi tawakaltu.
Ku nyebat jeuneungan Dzat nyaeta Alloh jeuneungan nana mudah-mudahan abdi
terbuka sareng sumerah, abdi ka anjeuna ka Alloh Ta’ala.

17. Allohu Alloh robi la usriku bihi ahad.
Ari Alloh eta pangeran abdi hanteu pisan-pisan abdi nyakutukeun hiji perkara ka
Anjeuna.

18. Bismillahi jabarul asma’i bismillahi jadirul ardi wassama’i
Ku nyebat jeuneungan Dzat Alloh Anjeuna the anu kagungan anu gagah jeuneungan
nana.

19. Bismillahi jaddirul ardi wa sama’i
Ku nyebut jeuneungan Dzat nyaeta Alloh jenengan nana anjeuna the bentengna bumi
jeung langit.

20. Bismillahi ladi layaduru ma’as mihi saeun fil ardi wala fisama’I wahuwa sami’ul
alim
Ku nyebat jeuneungan Dzat nyaeta Alloh jeuneungan nana anu hanteu kena madorot
di sarengan jeuneungan Anjeuna sakabeh perkara di bumi jeung langit ari anjeuna
teh anu ngadangu tur anu uninga.

21. Alloh huma haha sangtu nafsi bil hayi koyumil laladi layaya mutu abadan wada
fartu anissu’I bi alfin 3x
Lahaola wala kuwata ilabillahi aliyul adim
Mudah-mudahan ka dewasaan tumerap pikeun menolak tina kagorengan kurebuan
panolak jeung hanteu gaduh daya sareng upaya daya upaya nu aya dijisim abdi eta
tetep kagungan Alloh.

22. Ya Barian nufusi bila masalin min goirihi
Hey anu ngajadikeun awak jeung ambeukan anu hanteu aya conto salian ti Anjeuna.

23. kap ya ain sod ha min ain sin kop toha wayasin wau sod akpina sarod dolimina wal
hasidina
kalayan jeuneungan kumpul abdi sadaya cukup dewasa manghadapi kajahatan jalma
anu di aralem sareng anu hasudan.

24. Allohu hafidun = anu kagungan pangraksa.
Allohu latifun = anu kagungan lemes
Kodimun ajaliyun = anu kagungan heula jeung ajal
Hayun = anu kagungan hirup
Koyumun = anu Ngajumeneng
Layanamun = anu tara kulem

25. Ya muhammadu falatab lugul ahamu kul akuhi sanaihi wamajdihi = hey Dzat anu
terpuji mangka hanteu keuna ku ciptaan hakekatna kakawasaan angungan gusti.

26. Ya munta kimuyabaisu solalohu ala Muhammad astag firulloh = Hey Dzat anu banget
siksaan hey anu ngahudangkeun tikubur ari ngagungkeun jeung nyumerahkeun diri
eta jadi beban ka gusti urang nabi Muhammad, Hey anu kagungan pangampuran

27. Ya mantakom na yasa didal batsi = Hey Dzat anu kagungan nyaksi ka abdi sadaya,
Hey Dzat anu banget siksaan nana.

28. Yajabaru yakoharu yadal batsis sadidi hudli bihaki man dolamani = Hey anu
kagungan gagah, Hey anu kagungan paksaan, Hey anu kagungan banget bahaya, Hey
anu kagungan katetapan.

29. Asolatu wasa alaika yasaidina ya rosulullah hudbiyadi kolat hilat adrikni = Ari
ngagungkeun ka Alloh jeung ari nyumerahkeun diri eta jadi beban ka gusti abdi
sadaya Muhammad mudah-mudahan ngangkat ka abdi sadaya sareng tumerap mudah-
mudahan disampekeun tujuan sareng pakarepan abdi-abdi sadaya.

30. Allohuma soli ala saidina muhammadin = Nun gusti ari ngagungkeun abdi kagusti
sareng sumerah diri eta jadi beban ka gusti abdi sadaya kangjeng nabi Muhammad.

31. Solatan takunu lana alallohi baban mashudan = ngajadikeun rohmat pikeun abdi
jeung ngajadikeun eling anu ngajadikeun lawangna anu di musahadahan ku abdi
sadaya.

32. wa an adaihi hijaban mas dudan wa ala alihi wasobihi wasalim = sareng
ngajadikeun kabeneran kapara kulawargana sareng ka sahabatna nabi Muhammad.

33. Ya Allohu = Hey anu Kangungan disembah
Ya sami’u = Hey anu Kangungan ngadangukeun
Ya koribu = Hey anu Kangungan ngaraketkeun
Ya Mujibu = Hey anu Kangungan nyubadanan
Ya sari’u = Hey anu Kangungan nutupan
Ya muntakimu = He anu Kangungan nyiksakeun
Ya Sadidal batsi = Hey anu Kangungan banget bahaya.

34. Ya Hayyu, Ya Aliyyu = Hey anu ngahirupkeun, Hey anu ngaluhurkeun
Ya maliyyu = Hey anu Kangungankaluhuran
Ya Wafiyyu = hey anu KangunganNohonan
Ya Wakiyyu = Hey anu KangunganKakuwatan
Ya Goniyyu = Hey anu KangunganKasugihan
Ya Bakiyyu = Hey anu KangunganKalanggengan
Wasolalohu ala Muhammad Astagfirulloh = jeung nyumerahkeun diri ka Alloh eta
jadi beban ka gusti Muhammad jeung Anjeuna anu kagungan pangampura.

35. Ya kafi = Hey anu Kangungan nyukupan
Ya Wafi = Hey anu Kangungan nohonan
Ya Safi = Hey anu Kangungan pertulungan
Ya mu’afi = Hey anu Kangungan nyubanan
Ya Ilahi = Hey anu Kangungan disembah
Ya Asafa = Hey anu Kangungan Pertulungan

36. Ya Kafi = Hey anu Kangungan nyukupan
Ya Wafi = Hey anu Kangungan Nohonan
Ya Safi = Hey anu Kangungan nulungan
Ya Mu’afi = Hey anu Kangungan Nyubanan
Ya Mujibu dawatal mudtorina = Hey anu nyubanan dina karuksakan, kacilakaan.
Ya hadi ya gayasal mustagisina agisna, agisna = Hey anu nuduhkeun, Hey anu
nulungan kasakabeh anu butuh pertulungan pitulung-pitulung-pitulung

37. Bihaki kap ha ya ain son kipayatuna ha mim ain sin kop himayatuna babuna
tabaroka hitonuna yasin sakfuna wallohu muhitun balhuwa kuranun najidun filaohin
mahfudin.= ku nyatan ismun jami,ur nyukupan abdi sadaya jeung jadi pangraksa ka
abdi sadaya jeung jadi pertulungan ngadadak jadi ajakan ka abdi sadaya kana
pertulungan jeung ngaliputan Alloh titukanga maraneh tegesna ari Al qur’an eta
bacaan anu agung anu ditulis dina papan anu diraksa.

38. Al muhitul = anu kagungan ngaliputan
Alimun = anu kagungan katerangan
Robus = anu kagungan ngurus
Sahidul = anu kagungan nyaksian
Hasibul = anu kagungan hisaban
Fa alul = anu kagungan ngajadikeun
Kholikul = anu kagungan sakabeh jajadina
Bariul = anu kagungan ngajadikeun
Musowiru = anu kagungan ngarupakeun

39. Allohuma angta robul arsil adim masa alloh hu kana wama lamyasa lam yakunu
lahaola wala kuwata ila bilahi aliyul adim inalloha ta’ala innalloha ala kulli
sai’in kodir wa analloha ta’ala kod aha tobi kulli sain ilman.

40. Ya nuronn nuri ya nurun kuli nurin yakholiko nuri yaman laesa kamislihi nurun =
hey cahaya anu nyaangan, Hey anu nyaangan kasakabeh anu di caangan, Hey anu
ngajadikeun cahaya hanteu aya pikeun misil.

41. Yaman laesa kamislihi nurun subhanaka lailaha ila angtal gausul gausu holisna
minanar = hanteu aya pikeun misil cahaya ari kabersihan kagungan Alloh hanteu
aya pangeran anging gusti anu ngajauhkeun tina seuneu naraka.

42. Wa asaluka biamaika = jeung ari ngagungkeun eta tetep ku jenengan gusti

43. ya jabaru ya gofaru = Hey kagagahan, Hey pangampuran.
Ya koharu ya rojaku = Hey paksaan hey rejeki
Ya alamu, ya alimu = Hey anu nerangkeun ku elmuna.
Subhanaka lailah haila antal gausal gausa holisna minanar.

44. Maya kulu ilaihi saiun kun fayakun if alif yakada wakada

45. Alloh hujaba allohujadir jabarrulloh jadirrulloh yamuiju ya ajiju.

46. Ilaihi layin kolba man ruani warham kolba = nun gusti mugi gusti ngaluluskeun
ati jalma anu ningali ka abdina

47. Man roani warjukni mafikolbi = mudah-mudahan ngarijkian kana jero hate abdi
mudah-mudahan ngaluluskeun tina kabingung.

48. wanajini minha dalgomi birohimin = Hey anu kagungan rohmat ku rohmatna rarap
sakabeh nikmat welas jeung asih.

49. Ya Alloh 3x jalilul akbar = Hey anu agung ning agung jeuneungan
Wamuhibatan allal mahluki bil ajhar wa akfina = mudah-mudahan karesep gusti di
pikaresep ku mahluk gusti resepna disarupakeun jeung kembang anu rupana koneng
wa akfina sarod kullisarin min dikulli sarin bihaulika wakuwatika fil akbar =
mudahan nutupan kana kajahatan anu make elmu anu jahat ku daya kakuwatan agungna
jeuneungan gusti.

50. Bihaki ismil muadomil akbar lahaola wala kuwata ilabillahi aliyul adim = tegesna
kujeuneungan anu agung ning agung estu hanteu boga daya jeung ka kuwatan anging
kagungan gusti.

51. yalatifu 3x ultuf bina fikuli makodar tahu = Hey kawelas anu banget welasna dina
kawelasan nana mudah-mudahan gusti nurunkeun kawelasan ka abdi sadaya jeung
pangraksa dina sagala lapanga gusti

52. Audubinuri wajhikal karimil ladi adoat lahussamawati wal ardi asrokot dulu matu
wasoluha ilahi amrudunaya wal akhiroh = mudah-mudahan gusti ngadewasakeun ka
abdi kuperjalanan kumulyaan caangna eta nur anu bias nyaangan priang langit
jeung bumi mangka nyaangan kuayana eta nur tina poek kana caang mangka
marentahkeun kudu eling dina ngurus urusan dunya jeung urusan aherat.

53. Allohuma ini as aluka bihofilut fika = Nun gusti abdi ngabdi ka gusti kusamarna
piwelas gusti.
Wabilut pisonillahi wabil jamilisatrillahi = Sareng ku lemesna padamelan gusti
sareng ku angungna jeuneungan gusti sareng ku agungna jeuneungan gusti jeung ku
elokna sagala jajadian gusti.

54. Walasafa ala rosulullohi solalohu alaihi wasalam = jeung ari nyatana safaat
rosullulah eta kanyataan kumpulna jeuneungan-jeuneungan.

55. Biyahin 3x alihin 3x ahyasin 3x hujib atnafsi bihijabbilahi = mudah-mudahan
terhalang jasad jisim abdi ku tetep na jeuneungan gusti.

56. Wana tuha biayatillahi = mudah-mudahan nyipatan ku tanda anu pertela ku
ayat-ayat gusti

57. wabil ayatil bayinati wabihaki man yuhyil idoma wahiya romim = sarenga ku ayat
anu pertela ku nyatana eta jeuneungan anu nyampurnakeun tulang anu remuk.

58. Alloh humadfa anal gola awalwaba’a = Nun gusti mudah-mudahan gusti nolak tina
larangan gusti anu di sacupakeun jeung cocoba/gogoda

59. wakaidal hosirina walhasidin = sareng tina tipu dayana jalma dengki jeung hasud.

60. wahjibna mah golabana minal jinni walinsi = mudah-mudahan ngaliputan nutupan ka
abdi sadaya jalma anu ngalindih jin jeung manusa.

61. wasultoni wasyatini = jeung tina ratusan pirang-pirang panggoda an terus-terusan

62. wahfina an ayunin nadirina = sareng mugi gusti nyamarkeun hiji ruh anu tumerap
di abdi

63. ama ahfaita ruha fijasadina = saperti gusti nyamarkeun hiji aruh anu dina hiji
jasad abdi wah fadna filisan nihim watuwatihim = sareng mugi ngaraksa ka abdi
sadaya tina caritaan anu ngamusuhan sareng kakuwatan nana.

64. ama ahfadta muhammadan alalohu alaihi wa salam min ja’il kafirina wal jasidin =
saperti parantos ngaraksa ka nabi Muhammad ti sakabeh kaom kafirin sareng
sakabeh jalma anu harasud.

65. alloh humaini as aluka bi adadiholkika = Nun gusti abdi ngabdi kagusti ki
bingbilangan mahluk gusti

66. biijati arsika biridoi arsika = kakaluhuran gusti jeung kurido gusti
bi nuri wajhika bimablagi ilmika = ku nur perjalanan gusti jeung ku anggeusna
alam gusti
bigoyati kudrotika bibasti kudrotika = kututugna jeuneungan gusti sareng
kujembarna jeuneungan gusti bihaki haki koti sukrika bi muntaha rohmatika = ku
nyatana sukur kagungan gusti jeung ku anggeusna rohmat kagungan gusti.

67. Biidroki masiatika bikuliyati daika = ku mangaku wusul jeung sumangetna Dzat
kagungan nana.

68. Bikulisifattika bitamami wasfika = ku tetepna sifat kagungan gusti jeung ku
kasampurnaan kagungan gusti.

69 binihajati asmaika bimaknun nisirika = katutugna jeuneungan gusti jeung
kurahasiahna jeuneungan gusti

70. bijamili sitrika bijajili sirika = ku agungna tutupan gusti jeung, ku agung na
ka alusan gusti

71. bikamali minka bigoidi judika = ku agungna kasampurnaan gusti, ku gunta gantina
amekanana gusti.

72. Bisadidi godbika bisabiki rohmatika = Ku banget kabenderan gusti jeung ku
payusna kabenderan gusti.

73. biada dikalimatika bigoyati bulugika = Ku bingbilangan kalimah gusti jeung
kukaputusan kagungan gusti.

74. bitafeidi faedanniyatika bitaohidi wahidan natika = jeung ku nyorangan nan ning
nyorangan nana gusti jeung kukapancegan niat jeung mutakod gusti

75. bibakoi kakaika bisarmadi yati aokotika = ku tutugna langgeng ning langgeng
jeung ku alusna ning alus kagungan gusti.

76. Biijati rubu biyatika biudmatikibri yaika = Ku kamulyaan nana jeung ku agungna
ning agung kagungan gusti

77. bijahika bijalalika bikamalika bi afalika = ku ka agungan nana jeung
kukasampurnaan nana jeung ku kalusan nana padamelan gusti

78. Bian amika bisi adatika = Ku kanikmatan jeung kakuwatan eta tetep kagungan gusti.

79. Bimalkuni yatika bijbaraiyatika bimana niat tika = ku mahlukna ku gagahna ku
alusna kagungan gusti.

80. bihakika wabihakika hakika angtaj al lana farjan wamah rojan = Ku nyata ning
nyata kagungan gusti eta gusti ngajadikeun ka abdi sadaya lulus mulus.

81. wasifa an minal humumi wal gumumi wal wabai = sareng tina kawarasan ciptaan
sareng kabingun cocoba.

82. waana’I wajami’il afati wal ahati = sareng balahi, sareng kasusahan sareng
sakabeh panca bahaya sareng bencana.

83. fidunya wal ahiroh bihaku kap ha ya ain so = didunya sareng di akherat kunyatana
ismun jami.

84. wabihaki to ha way a sin wau sod wabihaki ina fatahna laka fatahan mubina
birohmatika ya arhamarrohimin = sareng ismun jami jadi pernyataan abdi terbuka
kana hiji bukaan anu pertela pisan rohmat tur asih tur kukawelasan kagungan
gusti.

85. Alloh huma bitalalui nuri bahai hujubi arsika = nun pangeran abdi mudah-mudahan
nur panceg gilang gumilang dina kaluhuran gusti.

86. min adai ih ta jabtu wabisatwatil jabaruti = tina pirang musuh anu ngamusuhan
mudah-mudahan abdi terhindar tina sangat gagh gusti.

87. minanyakiduni istatartu wabitau lis sadidi kuwatika = tina jalma anu naripu daya
ka abdi mugi tetepkeun eling anu sangat kuwatna ku kukawasaan kagungan gusti.

88. min kuli sultonin tahasontu wabidai mumin koyumin dawamin abadiyatika = tisatiap
ratu mudah-mudahan gusti ngaraksa ka abdi sadaya luwas ning luwas dina kajemaran

89. min kulli saitonin ista adtu wa bimaknuni siri min sirika = tina satiap panggoda-
pangoda setan mudah-mudahan gusti ngadewasakeun ka abdi sareng di simpenan
rahasia gusti.

90. min kulli hamin wagomin taholas tu yahamalatal harsi an hamala tal arsi = tina
satiap panggoda setan mudah-mudahan abdi dewasa tina satiap ciptaan jeung
kabingung

91. ya sadidal batsi yahabisal wahsi = Hey anu banget siksaan, Hey anu banget ngurus
sato galak.

92. ihbisani mandolamani waglib man golabani = mudah-mudahan gusti ngajauhkeun
tijalan anu bade binasa ka abdi sareng mugi ngalindih kulindihan gusti

93. Katabal lohu laglibana anawa rosuli inalloha kowiyun ajij.= kapastian gusti
pikeun ngayakeun sakabeh anu sae eta tetep kagungan gusti sakabeh kagagahan anu
banget gagahna.

94. Alloh huma ini as aluka bisiri dati bidati siri = nun pangeran abdi, abdi ngabdi
ka gusti kalayan ngango hiasan gusti.

95. huwa angta angta huwa lailaha ila angta arsillahi = ari gusti eta Dzat, ari Dzat
eta gusti hanteu aya pangeran anging gusti ku nur gusti ngahijab ku cahaya nur
terus neja ka aras (sareng ti satiap).

96. Wabi kulli ismil lahi min aduwi wa aduwil lahi = sareng tisatiap jenengan
sawarehna jeuneungan gusti anu ngajadikeun musuh ka abdi sareng anu ngamusuh ka
mahluk gusti.

97. Wamin kulli sariholkillahi bimiatin alfin alfin alfin = sareng tina satiap
kajahatan mahluk gusti ku rebu-rebu jenengan gusti.

98. lahaola wala kuwata ila billahi = hanteu boga daya jeung upaya anging kagungan
gusti.

99. hotamtu ala nafsi wadini wa ahli binaham milahi angkudusil mani’il ladi = eta
tetep kagungan gusti sakabeh pangraksa anu tumerap ka ibu rama kapara ahli
ku pertulungan agama gusti eta anu ngajadikeun kurnia jeung kabersihan.

100. hotamabihi aktorossamwati wal ardi = mangka anggeus atawa tutug kurnia gusti di
langit jeung di bumi.

101. hasbunnallohu wanimal wakilu = hateu aya anu pangalusna di pasrahan ang Dzat
gusti.

102. lahaola wala kuwata ila bilahil aliyul adim = hanteu boga daya jeung kakuwatan
anging gusti nu kagungan kaluhuran tur ka agungan.

103. ya adafi’u ya maniu = Hey anu Kangungan nolak/ Hey anu Kangungan nyegah
Ya hafidu = Hey anu Kangungan ngaraksa.
Ya Karimu = Hey anu Kangungan mulya.
Alloh huma ya aliyyu = Nun Pangeran anu kagungan kaluhuran
Ya adimu = Hey anu Kangungan agung
Ya Halimu = Hey anu Kangungan hilim (lemes)
Ya alimu = Hey anu Kangungan uninga
Angta robbi wailmuka = Anjeuna anu Kangungan ngurus ku ilmuna
Hasbi fanimar Robbu robbi wanimal hasbu hasbi tansuru man ta sau wa anta ajijur
rohim

104. alloh huma ahrusna biaikal adi latana mu = nun pangeran abdi mudah-mudahan
ngajaga ka abdi sadaya kupangeret anu hanteu keuna kurobah.

105. wak nufna bikana fikalladi layu romu = mugi gusti nutupan kututupan anu hanteu
keuna kucegahan.

106. warhamna bi kudrotika = jeung piwelas sarta kawasa gusti.

107. inaka ala kulli sai’in kodir = saenyana kawasa gusti tumerap di sakabeh perkara.

108. yasadidal batsi = Hey anu Kangungan banget siksaanna
Ya jabarru = Hey anu Kangungan gagah
Ya koharu = Hey anu Kangungan Paksaan
Ya saifal haibati = Hey anu Kangungan ngalengitkeun ka era
Wasidati wakuwati = hey anu Kangungan nyubanan jeung nu nguwatkeun
Wal mana ati = Hey anu Kangungan nga anehkeun
Min basi jabaruti = tina siksaan anu Kangungan banget gagah tur luhur.
Wama nasru ila miningdila = jeung hanteu aya deui pertulungan anging ti hadirat
alloh Ta’ala.
Latudrikuhul absoru wahuwayuari kul absoru = moal aya hiji paningali pikeun ka
Dzat Anjeuna jeung Anjeuna anu ngajadikeun eta paningali.
Wahuwa latifu khobir = jeung Anjeuna anu kagungan kaluhuran jeung ka agungan
Alif lam ro kap ha ya ain sod ha min ain sin kop = kunyatana jeunengan kumpul.

109. Robih kum bilhaki warobbunarrohmanu musta anu = ku pangurus anu agung jenengan
nana jeung anu kagungan ngurus nikmat.

110. Ya hayyu ya koyyum tahasunan bika = Hey anu hirupm Hey anu jumeneng mudah-
mudahan, ngaraksa ka abdi ku pitulung gusti.

111. fadiamna bihi mayatika = mugi ngersakeun rintih, Hey anu ngasupkeun kana
tutupan nana (manjingkeun)
Ya awalu Ya ahiru = Hey anu ngawalkeun, Hey anu Ngahirkeun
Fimaknuni goibissiri masya Allohu = mugi ngaraksa kuraksaan atina simpenan goib
karana raksaan gusti rohmat.
Lahaola wala kuwata ila billahil aliyul adim.

112. Ya hayyu ya koyyum ya daljalali wal ikrom = Hey ang ngahiruokeun, Hey anu
ngajumenengkeun anu agung ning agung dina ka agungan nana.

113. Yanurossamawati wal ardi = Hey cahaya anu nyaangan di karajaan langit jeung bumi

114. Yajahlassamawati wal ardi = Hey pangurus karajaan langit jeung karajaan bumi.

115. ya jabarossamawati wal ardi = Hey anu garagah anu aya dilangit jeung di bumi

116. Ya imadas samawati wal ardi = Hey anu kagungan ngatur langit jeung di bumi.

117. Ya koyyamassmawati wal ardi = Hey anu ngareka dilangit jeung dibumi

118. Ya daljalali wal ikrom = Hey agung ning agung jenengan nana.

119. Yasorihol mustasrihina = Hey anu mertelakeun kusakabeh pertelaan

120. wamuntahal a’dina = Hey Pangangeusan nana sakabeh anu garagah

121. walmufarija anil makrubina = Hey anu ngaleungitkeun sakabeh kabingung jeung
kasusah

122. Wal murowiha anil mahmumina = jeung nu kagungan pertelaan ciptaan

123. wamujiba dua ilmuadtorina = Hey anu nyubanan kana sakabeh pakarepan.

124. Audu binuri wajhikal karimilladi laya mutu abadan = mudah-mudahan gusti
ngadewasakeun abdi ku nur perjalanan kamulyaan anu hanteu keuna ku maot
(langgeng).


125. Ya hayyu Ya koyyum birohmatika astagisu birohmatika ya arhamarrohimin = Hey
Dzat anu kagungan hirup jeung ngadeg, Hey anu mika welas ku piwelasna mudah-
mudahan tumerap rohmat pitulung ka abdi-abdina gusti kupiwelasna.

126. Alloh huma ini as aluka ya jabarru ya koharru, ya hakimu ya halimu ya wadudu ya
salamu taparodat fijabarutika bihikmatika, ya koharu takadasad anid dana ati
wal amsali ya wadudu ya muta ali lailaha ila angta rohmanu ya rohimu 13x

127. Yamaliku ya kudusu yasalamu ya muminu ya mhaiminu ya ajijul jabar 13x


Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar